ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Op het bezoek en gebruik van deze website www, esther-stevens.nl en overige door Spiritueel Coach|Medium|Healer Esther Stevens aangeboden diensten en producten zijn algemene voorwaarden van toepassing.

Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de website bezoekt en/of gebruik maakt van deze diensten en/of producten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af. Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 1. Definities

1.1 Spiritueel Coach|Medium|Teacher|Healer Esther Stevens, Amstellandlaan 80, 1382CH Weesp is ingeschreven in het Handelsregister onder Esther Stevens KVK nummer 32134107, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze websites hieronder ook aan te duiden als ‘ES’.

1.2 Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker.

1.3 Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.4 Gebruiker: De persoon die deze websites bezoekt en/of gebruik maakt van de door ES geleverde diensten of producten.

1.5 Profiel: Het geheel van persoonlijke kenmerken en voorkeuren welke een consulent heeft verstrekt om zichtbaar te maken aan gebruiker.

1.6 Content: De daadwerkelijke inhoud van een website, deze inhoud bestaat onder andere maar niet uitsluitend uit films, foto’s, teksten en profielen.

1.7 Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de website hebben plaatsgevonden.

 

Artikel 2. Werksfeer en aard voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden tussen Esther Stevens, de gebruiker en Spiritueel Coach|Medium|Teacher|Healer  Esther Stevens.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van bovengenoemde websites.

2.3 Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden

2.4 Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

 

Artikel 3. Inhoud en gebruik van de website

3.1 Deze website heeft als doel om gebruikers digitaal danwel via een webwinkel, danwel  een online boekingsysteem, in contact te laten komen met Spiritueel Coach|Medium|Teacher|Healer Esther Stevens. De websites zijn een platform om gebruikers te laten communiceren en/of een actieve verbinding tussen Medium/Spiritueel Coach Esther Stevens tot stand te brengen.

3.2 Gebruik van de websites en diensten die aangeboden worden via de websites staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Note: Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze websites en/of de gebruiker van de aangeboden websites of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden, breek dan het bezoek aan deze website direct af.

3.3 Gebruiker kan zich registreren door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Gebruiker garandeert dat eventuele wijzigingen in deze gegevens onmiddellijk aan de website worden doorgegeven of door gebruiker zo nodig zelf worden aangepast op de eigen pagina’s van website. Door uw aanmelding af te ronden verstrekt gebruiker aan de websites een licentie op het gebruik van deze gegevens inclusief mogelijke intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door gebruiker aan de website is verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van deze websites op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden en/of andere websites, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud.

3.4 Het is gebruiker niet toegestaan om een registratie aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer ES vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Esther Stevens het account beëindigen of opschorten.

3.5 Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn persoonsgegevens. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is. Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker ES direct op de hoogte brengen.

3.6 ES kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van persoonsgegevens

3.7 Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze website is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal ES direct aangifte doen.

3.8 Het is Gebruiker niet toegestaan om de inhoud die betrekking heeft op andere gebruikers te kopiëren, dupliceren of op welke wijze dan ook te gebruiken anders dan voor het gebruik van de diensten voor de persoonlijke doeleinden en privédoeleinden van gebruiker.

3.9 Het is niet toegestaan opmerkingen te maken of inhoud te verspreiden waarmee de rechten Spiritueel Coach|Medium|Teacher|Healer Esther Stevens worden geschonden.Tevens is het niet toegestaan inhoud te publiceren die van lasterlijke, beledigende, obscene, kwetsende of gewelddadige aard is, of die politiek, racisme of geweld kunnen uitlokken. In het algemeen is het niet toegestaan inhoud te plaatsen die in strijd is met de doelstellingen van website of met de geldende wetten regels of fatsoensnormen.

3.10 Het is niet toegestaan om de websites op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. ‘mailbommen’; computervredebreuk (‘hacken’) via Website; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag ; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.11 Het is niet toegestaan de persoonlijke gegevens van Spiritueel Coach|Medium|Teacher|Healer Esther Stevens, waarover gebruiker via de websites over beschikt, te gebruiken voor eigen doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden. Gebruiker verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, ‘mailings’ of bulkverspreiding van e-mail aan andere gebruikers of voormalig gebruikers te zullen distribueren.

3.12 Het is niet toegestaan om foto’s van andere mensen dan die van gebruiker of de websites van ES of de bijhorende social media kanalen te publiceren. ES behoudt zich het recht voor om foto’s, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1 ES spant zich maximaal in om de website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen.

4.2 Gebruiker kan ES op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade, hinder of nalatigheid welke is ontstaan door de communicatie tussen gebruiker en  Spiritueel Coach|Medium|Teacher|Healer  Esther Stevens. Inhoud van de gesprekken tussen gebruiker en Spiritueel Coach|Medium|Teacher|Healer Esther Stevens zijn privé van aard en derhalve geen onderdeel van deze website. De hieruit voortvloeiende live en online diensten zijn vertrouwelijk van aard.

  • Gebruiker van de diensten/producten en websites van ES  is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces, keuzes en gezondheid. En is zich ervan bewust dat de diensten geboden door ES niet ter vervanging zijn van een (huis)arts of specialist

 

  • De informatie die uit een van de diensten van ES en websites  naar voren komt en wordt gedeeld is naar eigen waarheid eigen interpretatie en eigen verantwoordelijkheid, ES kan daar nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.

 

  • Gebruiker is op de hoogte van het feit dat het raadplegen van de producten/diensten live en online van ES ten behoeve is van eigen inzicht en persoonlijke groei en kan hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld.

 

  • Gebruiker kan ES op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de website of overige diensten van ES.

 

  • ES is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de content van websites en diensten. De inhoud hiervan geeft de mening weer van Spiritueel Coach|Medium|Teacher|Healer Stevens. De content en de daarmee gerelateerde advertenties hebben het doel de websites/diensten/producten voor de gebruiker aantrekkelijker te maken en meer entertainment te bezorgen. Onder geen omstandigheden is ES aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de websites. Daarbij onttrekt ES zich van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van andere gebruikers.

 

Artikel 5. Content

5.1 De inhoud van externe links zoals deze kunnen worden geplaatst binnen de websites van  ES daarvoor is de betreffende aanbieder aansprakelijk. De inhoud van deze websites werden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is ES niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de beschikbaar gestelde informatie. De bijdragen geven de mening weer van Spiritueel Coach|Medium|Teacher|Healer Esther Stevens. Personages, profielen, advertenties of bijdragen kunnen entertainment tot doel hebben. Onder geen omstandigheden zijn wij aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortkomend uit het gebruik van de website. Daarbij onttrekken wij ons van alle aansprakelijkheid in de mate dat is toegestaan door de wet, ongeacht de aard van de actie, voor handelingen of veronachtzaming van Gebruikers.

5.2 ES gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar websites. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de website stuurt.

5.3 Gebruiker verstrekt  ES een licentie (toestemming) voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud die door de gebruiker zijn verstrekt. Deze licentie omvat in het bijzonder het recht van ES op het dupliceren, weergeven, aanpassen, vertalen, scannen, inzetten voor publiciteitsdoeleinden, zowel commercieel als niet-commercieel, in sublicentie geven of overdragen van inhoud die betrekking heeft op profielen (informatie, foto’s, videobeelden, beschrijvingen, zoekcriteria, etc.)

 

Artikel 6. Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

6.1 ES besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers en van deze website.

6.2 Tijdens het bezoek aan de websites en/of gebruik van de diensten/producten wordt er om  informatie van de gebruiker gevraagd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de website en het optimaliseren/verbeteren van de website en of overige diensten/producten van ES. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Esther Stevens noodzakelijk acht.

6.3 ES besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden.

6.4 Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het inschrijving per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van ES om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenechtelijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

 

Artikel 7: Tarieven, betaling

7.1 De gebruiker kan gebruik maken van deze websites én in contact komen met  Spiritueel Coach|Medium|Teacher|Healer Esther Stevens en gebruik maken van de aangeboden diensten en producten via een contactformulier of mail.  De tarieven hiervoor zijn duidelijk op de websites vermeld. Door gebruik te maken van de  diensten/producten ook via de webwinkel gaat de gebruiker akkoord met de prijsstelling en algemene voorwaarden die hiervoor gelden. Voor diensten/producten afgenomen via de bijhorende webwinkel geldt betaling via de op deze website aangeboden betaalmethoden.

7.2. De gebruiker kan een gemaakte en betaalde afspraken opzeggen, maximaal 48 uur van tevoren Instructies daartoe staan op deze website vermeld. In geval van opzegging zijn partijen elkaar daardoor geen andere vergoeding of compensatie verschuldigd, dan de op dat moment openstaande betalingsverplichtingen.

7.4. De gegevens van ES zijn beslissend voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen, tenzij door de gebruiker wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

7.5. Alle tarieven zijn verschuldigd van het moment van aangaan van de dienst.

7.6 Er wordt in geen enkel geval na het afnemen van een  product/dienst geld terug gegeven

 

Artikel 8. Klachtenafhandelingen

8.1 Alle klachten in verband met gebruik van de website, kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door ES serieus in behandeling worden genomen.

8.2 De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij ES kenbaar te maken.

8.3 ES zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen, ES zal de gebruiker hierover schriftelijk via de mail berichten.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendommen

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij ES of diens licentiegevers.

10.2 Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van ES worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze websites behoren toe aan ES of haar licentiegevers.

10.3 Voor zover gebruiker teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan ES toesturen of op de website/social media achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan ES en vrijwaren ES derhalve van aanspraken van derden. ES is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

10.4 Mocht ES op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreuk makend materiaal of (vermeende) inbreuk makende links op de websites dan heeft ES het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

 

Artikel 10. Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

10.1 ES heeft het recht om de diensten/producten en prijzen die op haar websites zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is gebruikers persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als gebruiker de website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden.

10.2 ES wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de websites of de algemene voorwaarden.

 

Artikel 11. Nederlands recht en geschillen

11.1 Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

11.2 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.